Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-601 Zielona Góra, ul. Łużycka
 • Telefon/fax: tel. 683 298 240 , fax. 683 270 591
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Łużycka 2
  65-601 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 298 240, fax. 683 270 591
  REGON: 32066700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Aresztu Śledczego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia wykonanie roboty budowlanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Aresztu Śledczego w Zielonej Górze Formuła „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 1. Fazę projektową - opracowanie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej 2. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej: a) Opracowanie projektu budowlanego oraz budowlanego wykonawczego b) Opracowanie dokumentacji kosztorysowej c) Uzyskanie pozwolenia na budowę 2. Prace termomodernizacyjne – budynek wielofunkcyjny nr 5: a) zmiana lokalizacji i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej b) docieplenie ścian zewnętrznych c) docieplenie dachu d) wymiana rynien i rur spustowych e) modernizacja instalacji elektrycznej f) wymiana parapetów g) montaż zabezpieczeń techniczno-ochronych dookoła stropodachu budynku h) wykonanie instalacji odgromowej i) wykonanie wentylacji grawitacyjnej i podmurowanie istniejących kanałów j) malowanie krat z ich wymianą przy wymienianiu drzwi zewnętrznych k) przeniesienie przykanalika przy przejściu na oddz. VI l) oświetlenie nad wejściami i daszki m) modernizacja zasilania bramy gospodarczej n) montaż siatek i przesłon okiennych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną