Transport wyposażenia w zasobie OReg AMW Zielona Góra

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00 , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, fax. 68 411 96 12
  REGON: 1126394600575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administrowanie zasobem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport wyposażenia w zasobie OReg AMW Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu wyposażenia w zasobie OReg AMW Zielona Góra, określonych w Statucie AMW stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2016 r. (tj. Dz.U. Nr 18 z 2017) w zakresie: 1) załadunku, przewozu i rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu ruchomości stanowiących wyposażenie internatów i kwater internatowych oraz przenoszenia wyposażenia w obrębie budynku internatowego, 2) załadunku, przewozu między internatami i rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu ruchomości stanowiących wyposażenie internatów i kwater internatowych, wywóz na zwałkę gabarytów wraz ze składowaniem odpadów na zwałce, 3) załadunku, przewozu, rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu ruchomości znajdujących się w opróżnianych pomieszczeniach biurowych i piwnicach budynków biurowych OReg AMW Zielona Góra, wywozu na zwałkę gabarytów wraz ze składowaniem odpadów na zwałce, utylizacji zbędnych ruchomości - z uwzględnieniem czynności dodatkowych związanych z posprzątaniem opróżnionych pomieszczeniach biurowych i piwnicach budynków biurowych OReg AMW Zielona Góra, - w ramach załadunku Wykonawca zobowiązuje się do spakowania małych gabarytów w opakowania (np. kartony, worki itp.) w celu zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania w magazynie. Wykonawca odpowiada za powierzone do transportu ruchomości. W przypadku ich uszkodzenia lub zagubienia, Wykonawca jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu stratę według obowiązujących cen (wartości rynkowej), w terminie do 14 dni od daty powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w terminie określonym w zleceniu. Przez termin rozumie się datę i godzinę rozpoczęcia wykonania usługi. Wykonawca zapewnia wysoki poziom usług, sprawność pojazdu i jego wyposażenia, a także odpowiednie kwalifikacje pracowników dla realizacji umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63710000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną