„Ubezpieczenie Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych”.

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Ubezpieczenie Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kod CPV: 66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe - 66516000-0 - usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej - 66515000-3 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, Przedmiot zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia (CPV: 66516000-0, 66515000-3,) - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), (CPV: 66516000-0), - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną