UMOCNIENIE KORYTA ROWU ZB-12 NA TERENIE LPP-T, OBRĘB 55 ZIELONA GÓRA

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UMOCNIENIE KORYTA ROWU ZB-12 NA TERENIE LPP-T, OBRĘB 55 ZIELONA GÓRA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych melioracyjnych w ramach remontu pn. „ Umocnienia koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra” . Remont rowu położonego na działkach 17/18, 17/15, 17/24 polegający na naprawie skarp rowu poprzez likwidację wyrw, ubezpieczenie dna i skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi, darniną na płask i obsiewem skarp trawą. 3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zawartą w załączniku Nr I.4 do SIWZ. UWAGA: załączony do dokumentacji Przedmiar robót służy tylko do celów informacyjnych. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr I.3 do SIWZ. 3.4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów objętych umową na okres min. 12 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.3. SIWZ. 3.5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 3.6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących roboty budowlane w zakresie umocnienia nasypów i skarp. - o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 3.7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1. kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust 7 projektu umowy. 2. oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę wraz z wykazem osób wykonujących roboty budowlane w zakresie umocnienia nasypów i skarp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232452-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną