Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep-Skokowa
 • Telefon/fax: tel. (068) 321 30 10 , fax. (068) 321 30 11
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  Przylep-Skokowa 18
  66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 321 30 10, fax. (068) 321 30 11
  REGON: 68246500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.azl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach zamówienia Finansujący nabędzie od Dostawcy przedmiot leasingu w postaci fabrycznie nowych 2 samolotów szkolnych, górnopłatów z ustrzeżeniem ogonowym, wyposażonych każdy w jeden płat nośny, z przeznaczeniem do szkolenia praktycznego w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Samolot. Przedmiot leasingu zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na dostawę pn. „Dostawa samolotu szkolnego dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”, numer referencyjny: 1/AZL/2020 i spełniający określone przepisami prawa krajowego i unijnego standardy ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, wraz z wszystkimi atestami, certyfikatami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi samolot do lotu i pełnego użytkowania przez Korzystającego. Finansujący zapewni Zamawiającemu możliwość wykupu końcowego przedmiotu leasingu na określonych w niniejszym postępowaniu warunkach. Planowany termin dostawy 1 samolotu: 10 sierpień 2020 r.. Planowany termin dostawy 1 samolotu: 10 listopad 2020 r.. Wartość przedmiotu leasingu: 2 029 500,00 zł brutto słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100. Sprzedawca udzieli na przedmiot sprzedaży gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dla każdego z dostarczonych samolotów albo na 500 godzin nalotu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną