Usługi wynajmu pojazdów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 322-91-86, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2018-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 322-91-86, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 369088434
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wynajmu pojazdów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i usługa wynajmu pojazdów bez kierowcy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Dostępność pojazdów w terminie od dnia podpisania umowy - przez okres 7 miesięcy. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania: - zadanie nr 1: wynajem samochodów brygadowych - 11szt. oraz - zadanie nr 2: wynajem samochodu ciężarowego z plandeką – 1 szt. 2. Zamawiający ma prawo zwiększać okresowo zakres przedmiotu zamówienia o zakres objęty prawem opcji, tj. Zamawiający ma prawo zwiększyć liczbę pojazdów wskazanych w pkt. 1 o dodatkowe pojazdy, nie więcej jednak niż łącznie 4 pojazdy (zadanie nr 1: 3 pojazdy oraz zadanie nr 2: 1 pojazd), przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na podstawie pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego. W takiej sytuacji Wynajmujący (Wykonawca) przekaże dodatkowe pojazdy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia. Do wynagrodzenia za każdy dodatkowo wynajęty samochód zastosowanie będą mieć stawki czynszu za wynajem wskazane w ofercie. Wynajmujący oświadcza, iż nie będzie dochodził od Najemcy (Zamawiającego) wykonania części umowy w zakresie prawa opcji. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pojazdów zawierający numery rejestracyjne oraz numery VIN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w oddzielnym załączniku nr 3, pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną