Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej.

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa optymalizacji procesów w zakresie gospodarki materiałowej, na co mają wpływ następujące czynności: a) Analiza przedwdrożeniowa; b) Przygotowanie dokumentu specyfikacji konfiguracji systemu dziedzinowego dla firmy obsługującej i serwisującej oprogramowanie aplikacyjne Zamawiającego; c) Doradztwo związane ze zmianą planu kont do szczegółowości analityki; d) Wykonanie prac konfiguracyjnych po stronie aplikacji systemu dziedzinowego InfoMedica/AMMS; e) Testowanie konfiguracji wykonanej w aplikacji ERP i HIS Zamawiającego na podstawie przekazanej specyfikacji; f) Produkcyjne uruchomienie Magazynów Gospodarczych w module Apteka oraz produkcyjne uruchomienie magazynków na oddziałach i pozostałych OPK dla materiałów medycznych i niemedycznych w module Apteczka; g) Prace w zakresie implementacji procedur dotyczących Gospodarki Materiałowej; h) Uruchomienie procesu monitorowania realizacji procedur już wdrożonych; i) Uruchomienie procedury tworzenia planu i kontroli budżetu zużycia materiałów i sprzętu jednorazowego; j) Szkolenia grupowe w zakresie uruchamianych zmian, procedur i funkcjonalności zgodnie z opracowanym harmonogramem dla pracowników zaopatrzenia i oddziałowych; k) Asysty stanowiskowe w zakresie uruchamianych procedur i funkcjonalności (jako element szkolenia) dla pracowników zaopatrzenia i oddziałowych; l) Udostępnienie do korzystania z narzędzia na okres realizacji projektu dla 3 osób oddelegowanych ze strony Zamawiającego wraz z serwerem i niezbędnymi licencjami w celu świadczenia usługi doradczej i pracy nad optymalizacją wdrażanych procedur; m) Wsparcie merytoryczne, spotkania z zespołem projektowym i wypracowywanie rozwiązań w trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu części uruchomieniowo - szkoleniowej przez okres 6 m-cy; n) Narzędzie do monitorowania, o którym mowa w pkt l) ma mieć przygotowane gotowe szablony analiz z możliwością późniejszej edycji z poziomu użytkownika; o) Zestawienia dotyczące prezentacji planu i realizacji budżetu; p) Zapewnienie dostępu do danych wielu użytkownikom równocześnie, nie obciążając systemów dziedzinowych; q) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu końcowego dane zgromadzone w udostępnianym narzędziu zostaną usunięte przez Wykonawcę a Zamawiający pozostanie w posiadaniu opracowanych na rzecz Zamawiającego raportów w formie elektronicznej typu Excel, PDF itd. Uwaga: 1. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach 2. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72200000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną