Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielona-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Urzędu Miasta i według stanu na dzień ogłoszenia przetargu wybranych miejskich jednostek organizacyjnych tj. 78 jednostek budżetowych. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta objętych przetargiem ustalony zarządzeniem Nr 544.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na usługi bankowe na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra oraz miejskich jednostek organizacyjnych zawiera załącznik do SIWZ. Zamówienie obejmuje następujące usługi: 1) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami kierownika jednostki organizacyjnej miasta objętej niniejszym zamówieniem, na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami; 2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, zarówno zleceń złożonych elektronicznie jak i papierowo (przelewy papierowe będą realizowane w sytuacjach wyjątkowych np. brak dostępu do bankowości elektronicznej), w wybranych oddziałach banku na terenie Zielonej Góry niezależnie od tego, w którym oddziale banku będą otwarte i prowadzone rachunki; 3) zapewnienie realizacji wypłat gotówkowych w formie otwartej jak i formie zamkniętej; 4) wydanie i obsługa kart płatniczych oraz sporządzanie zestawienia operacji nie rzadziej niż raz w miesiącu rozliczeniowym; 5) świadczenie usługi konsolidacji sald obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki bieżące Urzędu Miasta (w tym rachunek podstawowy Miasta Zielona Góra) i rachunki bieżące miejskich jednostek budżetowych; 6) świadczenie usługi bankowości elektronicznej; 7) przyjmowanie depozytów rzeczowych i ich przechowywanie; 8) założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich, rachunków bankowych służących obsłudze indywidualnych wpłat masowych z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Miasto; 9) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego tj. Urząd Miasta oraz miejskie jednostki budżetowe w formie otwartej jak i zamkniętej, również z wykorzystaniem wrzutni; 10) uruchomienie usług związanych z realizacją i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w kasach Zamawiającego, to jest płatności bezgotówkowych za pośrednictwem terminali płatniczych; 11) dokonywanie zamiany nominałów gotówki, w placówce zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22, na potrzeby kasjerów Zamawiającego; 12) zapewnienie bilonu dla miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie ze złożonymi przez nie dyspozycjami; 13) przyjmowanie do wykonania dyspozycji stałych zleceń, realizowanie złożonych zleceń oraz odwoływanie tych zleceń w oparciu o złożone dyspozycje; 14) przygotowywanie na pisemną prośbę Zamawiającego opinii, zestawień i raportów w zakresie prowadzonej obsługi bankowej jak również dokumentów, których nie można uzyskać poprzez system bankowości elektronicznej; 15) zapewnienie usługi zerowania wskazanych rachunków bankowych z dniem 31 grudnia każdego roku; 16) zapewnienie doradcy bankowego, poprzez wyznaczenie pracownika, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie stałej współpracy, bieżące kontakty operacyjne i wyjaśnianie wszelkich niezgodności; 17) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego tj. Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych w zakresie obsługi bankowości elektronicznej oraz obsługi terminali płatniczych; 18) zapewnienie integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych; 19) dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających ochronę danych i bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu; 20) dostarczenie przez Wykonawcę terminali komputerowych umożliwiających obsługę kart płatniczych oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń; 21) oprocentowanie środków pieniężnych w złotych zgromadzonych na rachunkach bieżących/pomocniczych Zamawiającego tj. Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych będzie równe iloczynowi stopy WIBID1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę; 22) oprocentowanie rachunków walutowych Zamawiającego tj. Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych będzie liczone jako iloczyn stawki EURIBOR 1M i współczynnika zaoferowanego przez Wykonawcę. 23) prowadzenie obsługi bankowej w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22 oraz w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Miasta ul. Sienkiewicza 8a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną