Usunięcie gruzu po wykonanych rozbiórkach obiektów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 66 oraz rozbiórka budynku na działce nr 53 w m. Pstrąże z zastosowaniem prawa opcji. ETAP II

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie gruzu po wykonanych rozbiórkach obiektów budowlanych zlokalizowanego na działce nr 66 oraz rozbiórka budynku na działce nr 53 w m. Pstrąże z zastosowaniem prawa opcji. ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku o kub. 16425,6m³ oraz usunięciu gruzu po pozostałych rozbiórkach obiektów budowlanych polegających na przemieszczeniu go w miejsca wskazane przez inspektora nadzoru, rozdrobnieniu, skruszeniu i uporządkowaniu terenu. Na terenie działki nr 66 objętym pracami o pow. ok 5 ha znajdują się gruzowiska po rozebranych obiektach budowlanych, elementy żelbetowych słupów, fundamentów, hałdy skruszonego gruzu z wcześniejszych rozbiórek a także gruzowiska, które powstają w trakcie realizowanych robót rozbiórkowych. Zakres robót obejmuje załadunek gruzu do kruszarki, skruszenie gruzu na frakcję mieszaną 0-63mm i usypanie gruzu w pryzmy. Pryzmy mają być usypane osobno dla gruzu ceglanego, silikatów z betonem, keramzytobetonu. Zakres robót obejmuje także prace porządkowe związane z uporządkowaniem zgromadzonego po skruszeniu kruszywa tj. jego przemieszczeniem na odległość do 100 m, usypaniem wyższych hałd. Do zadania należy także utylizacja zgromadzonych pomiędzy gruzem śmieci, drewna, papy. Zgromadzony gruz poza kilkoma elementami żelbetowych fundamentów i belek wielkością poszczególnych elementów gruzowiska nie przekraczają wymiarów wlotu zasypowego kruszarki. Elementy większe tj. belki żelbetowe, fundamenty żelbetowe należy poddać wcześniejszemu rozdrobnieniu. Gruz znajduje się na terenie JW. 5430 w m. Pstrąże. Dojazd do miejsca prac odbywa się drogami w Zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Świętoszów i jest możliwy przez tereny poligonowe JW. w Świętoszowie (dojazd od JW. w Świętoszowie ok 12km) i od strony miejscowości Buczek (most 15t). Na terenie robót nie są prowadzone szkolenia wojskowe i prace mogą być tam prowadzone bez przerw. Jednakże mogą pojawić się czasowe utrudnienia związane z dojazdem do miejsca prac w trakcie prowadzonych szkoleń poligonowych. Wykonawca musi uzyskać zgodę na przejazd drogami w Zarządzie Nadleśnictwa Świętoszów. Na terenie wykonywania prac będzie odbywał się ruch pojazdów związany z przywozem gruzu z trwających w tym samym czasie rozbiórek obiektów budowlanych na działce nr 53. Roboty należy wykonać za pomocą ciężkiego sprzętu : kruszarek mobilnych z własnym napędem: szczękowych, udarowych lub stożkowych z zamontowanymi magnesami do usuwania el. metalowych, koparek, ładowarek, spycharek, środkami transportowymi samowyładowczymi, natomiast drobne prace wyburzeniowe przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111220-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną