Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie padłych zwierząt z dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zamówienie obejmuje: 1. Usuwanie potrąconych, przejechanych, martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie (tj. min. ocena i potwierdzenie zgonu zwierząt oraz przewiezienie do utylizacji). 2. Usługi związane z przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę całodobowo - Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń o konieczności usunięcia potrąconych, przejechanych zwierząt i ich części leżących w pasach dróg wojewódzkich. Maksymalny czas na przystąpienie do realizacji zlecenia będzie wynosił ….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. 2) PRAWO OPCJI Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ . Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ odrębnie dla każdego z zadań. 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie teren działania RDW w Kożuchowie. 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność usunięcia padłych zwierząt, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - pilna konieczność usunięcia padłych zwierząt w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg, - ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia. . 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną