Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części: Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód; Część 2 – MOP Racula Wschód

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-950 Zielona Góra, Bohaterów Westerplatte
 • Telefon/fax: tel. 683271068 , fax. 683253468
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
  Bohaterów Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683271068, fax. 683253468
  REGON: 01751157500090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części: Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód; Część 2 – MOP Racula Wschód
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części: Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód; Część 2 – MOP Racula Wschód. Część 1 - Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku MOP Lisiny Zachód i Wschód zlokalizowany w km 218+626 po prawej i lewej stronie drogi ekspresowej S3. Część 2 - Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku MOP Racula Wschód zlokalizowany w km 197+826 po lewej stronie drogi ekspresowej S3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ustawie z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Kategoria usług: 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną