Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zadanie nr 1 - m. Kożuchów,zadanie nr 2 - m. Lubsko,zadanie nr 3 - m. Nowa Sól,zadanie nr 4 - m. Żagań,zadanie nr 5 - m. Iłowa,zadanie nr 6 - droga wojewódzka nr 289 ,zadanie nr 7 - m. Gubin,zadanie nr 8 - tereny zamiejskie Rejon Dróg Wojewódzkich Zielona Góra

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zadanie nr 1 - m. Kożuchów,zadanie nr 2 - m. Lubsko,zadanie nr 3 - m. Nowa Sól,zadanie nr 4 - m. Żagań,zadanie nr 5 - m. Iłowa,zadanie nr 6 - droga wojewódzka nr 289 ,zadanie nr 7 - m. Gubin,zadanie nr 8 - tereny zamiejskie Rejon Dróg Wojewódzkich Zielona Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST : ZADANIE NR 1 - 3: 1) Utrzymanie w ciągłej czystości nawierzchni poprzez zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. 1,0m przy krawężnikach (obustronnie), dwa razy w miesiącu (w drugim i czwartym tygodniu miesiąca). 2) Utrzymanie w ciągłej czystości pasa drogowego dróg wojewódzkich poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń - jeden raz w tygodniu - w każdy czwartek lub piątek miesiąca oraz usuwanie trawy przerastającej nawierzchnię lub chodnik – na zlecenie przesłane faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zlecenia. 3) Utrzymanie w czystości osadników studzienek kanalizacji deszczowej poprzez oczyszczenie osadników z piasku, liści i innych zanieczyszczeń, jeden raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu każdego miesiąca). 4) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: a) koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, 5-krotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie zleceniem przesłanym faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia. b) utrzymanie żywopłotów (przycinanie): trzykrotne przycinanie w okresie obowiązywania umowy. Każde przycinanie poprzedzone będzie zleceniem przesłanym faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia. 5) Wywóz i utylizację wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości. ZADANIE NR 4 - 5: 1) Utrzymanie w ciągłej czystości nawierzchni poprzez zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. 1,0m przy krawężnikach (obustronnie) i chodników poprzez zamiatanie ręczne dwa razy w miesiącu (w drugim i czwartym tygodniu miesiąca). 2) Utrzymanie w ciągłej czystości pasa drogowego dróg wojewódzkich poprzez usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń - jeden raz w tygodniu - w każdy czwartek lub piątek miesiąca oraz usuwanie trawy przerastającej nawierzchnię lub chodnik – na zlecenie przesłane faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zlecenia. 3) Utrzymanie w czystości osadników studzienek kanalizacji deszczowej poprzez oczyszczenie osadników z piasku, liści i innych zanieczyszczeń, jeden raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu każdego miesiąca). 4) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy, 5-krotnie w okresie obowiązywania umowy. Każde koszenie poprzedzone będzie zleceniem przesłanym faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia. 5) Wywóz i utylizację wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości. ZADANIE NR 6: 1) Utrzymanie w ciągłej czystości poprzez mechaniczne zamiatanie : 2) Utrzymanie w ciągłej czystości pasa drogowego drogi woj. nr 289 km 0+000÷11+714i km 11+870÷14+032, poprzez : - usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń, jeden raz w tygodniu - w każdy czwartek lub piątek miesiąca. - usuwanie trawy przerastającej nawierzchnie, chodnik, ścieżkę rowerową. Usuwanie trawy poprzedzone będzie zleceniem przesłanym faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zlecenia. 3) Utrzymanie w czystości osadników studzienek kanalizacji deszczowej poprzez oczyszczenie osadników z piasku, liści i innych zanieczyszczeń, jeden raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu każdego miesiąca). 4) Wykaszanie traw i chwastów z pobocza oraz na skarpach i przeciwskarpach. 5) Utrzymanie czystości w pasie zieleni i obrębie drzew przydrożnych na odc. nawierzchni kostkowej poprzez wygrabienie liści, trawy oraz usuwanie połamanych, zbyt nisko zwisających gałęzi i odrostów przy pniach drzew – 5-krotnie w trakcie trwania umowy Prace poprzedzone będą zleceniem przesłanym faxem lub pocztą elektroniczną. Termin wykonania maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia. 6) Wywóz i utylizację wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości. ZADANIE NR 7: 1) Utrzymanie w ciągłej czystości nawierzchni poprzez zamiatanie mechaniczne pasa jezdni o szer. 1,0-1,5m przy krawężnikach. Zamawiający wymaga aby zamiatanie mechaniczne przy krawężnikach odbywało się w zależności od potrzeb i polega na usunięciu błota i piasku po deszczach, liści i śmieci po silnych wiatrach i wichurach. Wykonawca ma obowiązek ciągłego kontrolowania stanu drogi pod względem utrzymania czystości. 2) Utrzymanie czystości w pasie zieleni poprzez: a) koszenie trawy i chwastów wraz z wygrabieniem liści i wywiezieniem skoszonej trawy. Zamawiający wymaga taką ilość i krotność koszenia zależną od wzrostu roślin i nie przekraczającą określonej wysokości: - dla trawników, klombów, wysepek max. 10cm. - dla rowów max. 15cm. b) Przycięcie żywopłotów c) Pielęgnacja drzew – odcinka odrostów przy pniu od ziemi na wysokości korony oraz podcinka gałęzi ograniczająca widoczność, zasłaniających znaki drogowe 3. Utrzymanie w ciągłej czystości pasa drogowego dróg wojewódzkich (w tym chodników), usuwanie papierów, puszek, butelek, liści i innych zanieczyszczeń 4. Utrzymanie w czystości wpustów ulicznych poprzez oczyszczenie z piasku, liści i innych zanieczyszczeń. 5. Wywóz i utylizacja wszystkich nieczystości pozyskanych w trakcie utrzymania czystości. ZADANIE NR 8: - sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje: mechaniczne zamiatanie nawierzchni przy krawężniku w pasie o szer. średnio 0,5 m wraz z likwidacja chwastów pomiędzy krawężnikami a nawierzchnią (wg wskazań Zamawiającego), załadunek urobku na samochody, wywóz i utylizację urobku, - zbieranie śmieci (papierów, puszek, opakowań plastikowych, szklanych itp.) z pasa drogowego tj. z poboczy, rowów, skarp wraz z wywozem i utylizacją, - oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych poza krawężnikiem z odgarnięciem na pobocze – szerokość 0,5 m, - oczyszczanie chodnika z trawy i chwastów. 2. Usługa będzie wykonywana na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Zielonej Górze na terenach zamiejskich Obwodów Drogowych: Zielona Góra, Bobrowice, Babimost. 2. PRAWO OPCJI (DOTYCZY ZADANIA NR 8) Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum). Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ (dla zadania nr 8). Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, dla zadania nr 8 . 2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie: - dla zadania nr 8 - tereny zamiejskie Rejon Dróg Wojewódzkich Zielona Góra, 3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia, - w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia. Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności: - konieczność utrzymania czystości poprzez mechaniczne zamiatanie ulic, zbieranie śmieci, oczyszczania chodnika z traw i chwastów, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”, - konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, - ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji usług objętych opcją Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2020r. 5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będzie liczone wg stawek jednostkowych wskazanych w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywistych ilości usług zrealizowanych w ramach opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną