Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego, zmiana oraz odnowienie (odtworzenie) zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania poziomego: • cienkowarstwowego, • grubowarstwowego, usuwanie zbędnych znaków drogowych poziomych wykonanych w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej, wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym – PIKTOGRAMY (barwa biała i kolorowa). 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr I.4 do SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru Oznakowania poziomego, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 projektu umowy. 5. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi zgodnie z § 11 ust. 1 projektu umowy stanowiącym załącznik nr I.6 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczący nw. czynności: wykonanie nowego, zmiana oraz odnowienie (odtworzenie) zatartego, zniszczonego lub niewidocznego oznakowania poziomego usuwanie zbędnych znaków drogowych poziomych wykonanych w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej. Wykonanie symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym – PIKTOGRAMY (barwa biała i kolorowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną