w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, kultur mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne.”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-470 Zielona Góra, ul. Jasna
 • Telefon/fax: tel. 68 325-46-71, , fax. 68 351 47 96
 • Data zamieszczenia: 2020-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
  ul. Jasna 10
  65-470 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 325-46-71, , fax. 68 351 47 96
  REGON: 97077759400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, kultur mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, wzorców, materiałów odniesienia, odczynników do badań mikrobiologicznych, kultur mikrobiologicznych, czynników diagnostycznych, środków dezynfekcyjnych oraz produktów innych niż terapeutyczne. ZADANIE NR 1 - 33696300-8 Odczynniki chemiczne, ZADANIE NR 2 - 33696300-8 Odczynniki chemiczne, ZADANIE NR 3 - 33696300-8 Odczynniki chemiczne, ZADANIE NR 4 - 33695000-8 Środki dezynfekujące ZADANIE NR 5 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 6 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 7 - 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne ZADANIE NR 8 - 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 9 - 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne ZADANIE NR 10 - 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne ZADANIE NR 11- 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne ZADANIE NR 12 - 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne ZADANIE NR 13 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 14 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 15- 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 16 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 17 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 18 - 33695000-8 Produkty inne niż terapeutyczne ZADANIE NR 19 - 33694000-1 Czynniki diagnostyczne ZADANIE NR 20 - 33140000-3 Materiały medyczne ZADANIE NR 21 -38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 22 - 38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 23- 38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 24 - 38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 25 - 38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 26 - 38437000-7 Drobne akcesoria laboratoryjne ZADANIE NR 27 – 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane ZADANIE NR 28 - 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne ZADANIE NR 29 - 33696300-8 Odczynniki laboratoryjne ZADANIE NR 30 - 19500000-1 Laboratoryjne wyroby z tworzyw sztucznych Zamawiający zastrzega sobie prawo – w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Zamawiającego – do zakupienia mniejszej od przewidzianej w załączniku nr 1 do umowy ilości poszczególnych wyrobów, bez prawa do roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Zmiany, o których mowa w ust. 5 będą dopuszczone również w przypadku niemożliwej do przewidzenia przez Zamawiającego zmiany struktury zapotrzebowania na zamówiony asortyment spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do metodyk badań wynikających z przepisów prawa, akredytacji norm metodycznych. Zamawiający zapewnia jednocześnie, że dokona zakupu poszczególnych wyrobów w ilości odpowiadającej co najmniej 50% wartości ceny ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną