Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej

Aeroklub Ziemi Lubuskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep-Skokowa
 • Telefon/fax: tel. (068) 321 30 10 , fax. (068) 321 30 11
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
  Przylep-Skokowa 18
  66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 321 30 10, fax. (068) 321 30 11
  REGON: 68246500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.azl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi polegającej na wdrożeniu platformy szkolenia pilotów Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, realizowanej w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach zamówienia do obowiązków wykonawcy będzie należało przeprowadzenie zdalnych szkoleń online na platformie e-Learningowej w okresie 12 miesięcy. Wykonawca udostępni 9 szkoleń e-learningowych, które wcześniej opracuje na podstawie materiałów merytorycznych przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Po okresie 12 miesięcy Wykonawca wdroży platformę e-learningową na serwer Zamawiającego i udzieli licencji na wdrożony system. Dodatkowo w ramach usługi Wykonawca dostarczy narzędzie edytorskie do projektowania szkoleń (NPE). Wykonawca utworzy zespół dedykowany do wykonania niniejszego zamówienia, który będzie pozostawał w stałej współpracy z Zamawiającym, w celu efektywnego projektowania szkoleń e-learning, ich udostępnienia, a następnie wdrożenia platformy i przekazania narzędzia do projektowania szkoleń. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 PZP Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniał dostęp dla osób niepełnosprawnych i umożliwiał obsługę użytkowników niedowidzących. Przedmiot zamówienia musi zostać oznaczony zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej, o której mowa w Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 obowiązujących Beneficjenta Projektu. Miejsce wykonania świadczenia: Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska. Przedmiot zamówienia został opisany w części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną