Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-332 Zielona Góra, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
  Partyzantów 42
  65-332 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
  REGON: 44800000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, opisane w SIWZ. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych przedmiotowym zamówieniem: a/ Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42; b/ Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10L; c/ Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38; d/ Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, ul. Poznańska 10; e/ Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11; f/ Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, ul. Dworcowa 57; g/ Prokuratura Rejonowa w Żarach, ul. Górnośląska 17. Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia: a/ wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez wiedzy zamawiającego; b/ wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć przedmiotowe usługi i odpowiada za jakość świadczonej usługi; c/ wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów w zakresie ochrony osób i mienia, bhp, ppoż. oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach zamawiającego; d/ wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy; e/ wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty w mieniu, które powstały w wyniku nienależytego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej specyfikacji; f/ wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie realizacji przedmiotu umowy; g/ zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z bieżących potrzeb; h/ wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za jakość, należytą staranność, a także za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia; i/ wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych; j/ zamawiający zastrzega sobie prawo zaprzestania korzystania z usług w lokalizacjach wymienionych w pkt 3.1.3 niniejszej specyfikacji, jeżeli w skutek zmian organizacyjnych (zmiany siedziby, podziału jednostki, połączenia, likwidacji) nastąpi likwidacja jednostki w tej lokalizacji; k/ w przypadku, gdy wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiotowe zamówienie zatrudnia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, muszą wobec niej zostać spełnione następujące warunki: - zatrudnienie każdej z osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia musi obejmować cały okres trwania umowy, której przedmiotem jest realizacja niniejszego zamówienia; - w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; - zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. Zaleca się w celu uzyskania wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania oferty, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów zamawiającego oraz zapoznał się z systemami zabezpieczenia technicznego, a zamawiający zapewni potencjalnym wykonawcom możliwość wejścia na teren obiektów i udostępni informacje niezbędne do sporządzenia oferty; termin dokonania wizji należy ustalić telefonicznie z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich zmianach w treści koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w przedmiocie objętym zamówieniem oraz w treści polisy ubezpieczeniowej. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Termin płatności faktury VAT - 21 dni liczonych od daty jej otrzymania przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną