Świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-332 Zielona Góra, Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
  Partyzantów 42
  65-332 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 329 17 00, , fax. 683 291 713
  REGON: 44800000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do wskazanego miejsca na obszarze administracyjnym działania prokuratur okręgu zielonogórskiego, przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1 przewóz zwłok ludzkich, obejmujący: a) przyjazd na wskazane miejsce (w granicach administracyjnych miasta, w którym znajduje się przedmiotowa jednostka organizacyjna prokuratury w ciągu pół godziny od chwili wezwania, a poza granicami administracyjnymi miasta w ciągu jednej godziny), b) włożenie zwłok do worka, c) załadunek w miejscu zdarzenia oraz wyładunek zwłok w miejscu ich dowozu, d) przewóz zwłok do wskazanego miejsca oraz przekazanie uprawnionym osobom, e) zapewnienie wszystkich niezbędnych środków technicznych i materiałów użytych do wykonania usługi (pojazd specjalistyczny, nosze, worki na zwłoki, rękawiczki i inne), f) wszelkie inne czynności, niezbędne do prawidłowego wykonania usługi w pełnym zakresie. Uwaga: W ofercie należy zastosować cenę ryczałtową, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wraz z wyrobami gotowymi, w szczególności udostępnienie urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 2. przechowywanie zwłok ludzkich: pomieszczenie do przechowywania zwłok musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt specjalistyczny. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie świadczonych usług. Uwaga: W ofercie należy zastosować cenę ryczałtową, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wraz z wyrobami gotowymi, w szczególności udostępnienie urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Cena ryczałtowa w tym przypadku odnosi się do stawki za 1 dobę przechowywania zwłok ludzkich. 3. udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok: podstawą wykonania usługi będzie zlecenie opatrzone pieczątką zamawiającego i podpisane przez osobę upoważnioną przez zamawiającego. Udostępnianie sali sekcyjnej dla potrzeb przeprowadzenia sekcji będzie wykonane w terminie ustalonym przez zamawiającego. Sekcje wykonywane będą przez lekarza wskazanego przez zamawiającego. Pomieszczenie, w którym będą przeprowadzane sekcje zwłok, musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, techniczne oraz musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt specjalistyczny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach anatomii patologicznej, w prosektorach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. z 1972 r., nr 17, poz. 123). Uwaga: W cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia na przeprowadzenie sekcji zwłok ludzkich należy zastosować cenę ryczałtową, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wyrobami gotowymi, w szczególności udostępnienie urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz pomocy fachowej, tj. laboranta sekcyjnego, przy wykonywaniu sekcji zwłok ludzkich. Ilość zleceń dokonywanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego będzie uzależniona od ilości zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń. Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi przewozu zwłok bez względu na stopień ich uszkodzenia lub stanu ich rozkładu oraz miejsca znalezienia. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował środkiem transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, który spełnia wymagania techniczne i sanitarne, określone w art. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249 poz. 1866). Dopuszcza się możliwość zlecenia przewozu zwłok poza rejon administracyjny prokuratury, ale może to mieć miejsce tylko na pisemne zlecenie prokuratora. W takiej sytuacji wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry według stawki za 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Podstawą rozliczenia każdej usługi w zakresie przewozu zwłok jest dołączenie do faktury pisemnego zlecenia wystawionego przez prokuratora z dokładnym określeniem daty i miejsca wykonania usługi. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi jest dyspozycja wydana telefonicznie lub przesłana faksem. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg, wysoką jakość oraz terminowe wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność oraz etyka zawodowa w wykonaniu przedmiotu umowy. Realizacja usług musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie świadczonych usług, z poszanowaniem zwłok ludzkich oraz ochroną dóbr osobistych krewnych, a także prawną ochroną jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe wypadki naruszenia przepisów przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy. Wykonawca nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub podmiotom trzecim bez wiedzy zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałego nadzoru nad osobami, które będą świadczyć przedmiotowe usługi. Wykonawca odpowiada za jakość świadczonych usług. Przed realizacją zamówienia wykonawca zobowiązany jest do określenia numerów telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych, celem sprawnej i terminowej realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiotowe zamówienie zatrudnia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną, muszą wobec niej zostać spełnione następujące warunki: zatrudnienie każdej z osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu niniejszego zamówienia musi obejmować cały okres trwania umowy, której przedmiotem jest realizacja niniejszego zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą wprowadzić dodatkowe obowiązki wynikające z bieżących potrzeb, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w szczególności w zakresie spraw organizacyjnych. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia. Rozliczenia następować będą każdorazowo po wykonaniu zleconej usługi, z terminem płatności faktury VAT 21 dni liczonych od daty jej otrzymania przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną