Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Zielonogórski
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Realizacja przedmiotu zamówienia musi być objęta ochroną ubezpieczeniową. 3.1.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 4. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie do treści art. 36 ust. 2pkt 8a ustawy Pzp: 4.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych Zamawiającego wskazanych w zał. nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4.2. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób o których mowa w pkt. 4.1. 4.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do składania kwartalnie (tj. do 10 dnia kolejnego m-ca po upływie kwartału) oświadczenia o ciągłości zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 4.1. z uwzględnieniem fluktuacji kadrowej Wykonawcy. 4.4. Treść oświadczeń Wykonawcy musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce wykonywania pracy. 4.5. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zgody na udostępnienie Zamawiającemu danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.3 w związku z realizacją zawartej umowy zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1. czynności. 4.7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy. 4.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej obiektu w którym świadczona będzie usługa. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem Administracyjno-Gospodarczym Zamawiającego pod nr tel. 68 452 75 55 w godzinach 7.00 – 15.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną