Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres obejmuje: a) mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi: b) mechaniczne ścinanie drzew wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi (bez frezowania, np. w przypadku wywrotów gdzie konieczne będzie również karczowanie pni): c) odmładzanie starszych drzew w tym cięcia redukcyjne korony drzew (do 30% korony drzewa) oraz zabiegi w celu uzyskania pionowej skrajni drogowej d) usuniecie przy użyciu podnośnika połamanych, obumarłych gałęzi z drzew e) Wycinka gałęzi i odrostów wrastających w światło skrajni drogowej f) mechaniczne karczowanie pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji g) frezowanie pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu h) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików)i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 10 cm, gatunki pospolite, ozdobne tj. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jarząb pospolity, kasztanowiec zwyczajny itp. i) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików)i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 14 cm, gatunki pospolite, ozdobne tj. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jarząb pospolity, kasztanowiec zwyczajny itp. j) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików) i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 10 cm, gatunki kuliste i kolumnowe tj. klon „GLOBOSUM:, dąb „FASTIGIATA” itp. k) Uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj.: 3 szt. palików o śred. min. 5cm + taśma parciana szer. min 4 cm) l) Oczyszczenie z chwastów i trawy powierzchni zielonych ronda wraz z przycięciem istniejących krzewów 2. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. 3) zlecenie, o którym mowa w pkt.2.1) i pkt.2.2), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną