Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl ; www.bip.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1. Usunięcie drzew odbywać się będzie na podstawie otrzymanej decyzji właściwego organu lub drzew o parametrach niewymagających uzyskania zezwolenia na usunięcie. Ponadto zamówienie będzie obejmowało usuwanie złomów i wywrotów drzew w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych na terenie RDW Kożuchów. 2. Realizacja usługi następować będzie sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego, na jego pisemne zlecenie w terminie określonym w zleceniu. 3. Podstawą przystąpienia do usunięcia drzew jest: - posiadanie odpowiedniego oznakowania, zgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (projekt przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego), - posiadanie zlecenia na realizację z lokalizacją drzew zakwalifikowanych do usunięcia , - każdorazowo zgłoszenie rozpoczęcia robót w odpowiednim Obwodzie Drogowym, osobie odpowiedzialnej za nadzór nad ich realizacją, 4. Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb: 1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac. 2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej. * zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego. 3) zlecenie, o którym mowa w pkt.4.1) i pkt.4.2), będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich szczegółową lokalizację oraz termin wykonania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną