Wykonanie aranżacji pomieszczeń zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 64-472 Zielona Góra, Kukułcza
 • Telefon/fax: tel. 695 594 805 , fax. 68 45 55 552
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" S.A.
  Kukułcza 1
  64-472 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 695 594 805, fax. 68 45 55 552
  REGON: 97032108400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie aranżacji pomieszczeń zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji pomieszczeń zespołu emisyjnego Radia Zachód z siedzibą w Zielonej Górze wraz z dostawą, instalacją systemu wizyjnego, sprzętu oraz wyposażenia. 2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1) prace rozbiórkowe 2) demontaż istniejących ustrojów ściennych i sufitowych, 3) wykonanie prac instalacyjno- montażowych, 4) wykonanie adaptacji akustycznej wnętrz, 5) wykonanie rozwiązań instalacyjnych związanych z technologią radia, 6) dostawę montaż i uruchomienie kompletnego systemu wizji, który umożliwi streaming obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym a także pobieranie obrazu z dowolnych źródeł, miksowanie i montaż w czasie rzeczywistym 7) dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, urządzeń i mebli związanych z aranżacją pomieszczeń 8) wykonanie powykonawczej dokumentacji pomieszczeń objętych realizacją zadania tj. reżyserni, studia dużego i studia małego oraz wewnętrznego korytarza w oparciu o opis aranżacji stanowiący załącznik do niniejszego zamówienia 9) wykonanie pomiarów akustycznych powykonawczych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja składająca się z: 1) Opisu aranżacji 2) Kart opisowych 3) Części rysunkowej 4) Kosztorysów i przedmiaru robót 5) Opisu i parametrów systemu ,,Wizja'' Wszędzie tam gdzie zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy odczytywać wraz z wyrazami ,,lub równoważne'' , tj. Wykonawca oferując przedmiot, którego jakość odpowiada normom równoważnym do opisanych w specyfikacji, opisie aranżacji, jest zobowiązany zachować równoważność w taki sposób, aby jakość była spełniona na poziomie nie niższym od jakości w stosunku do norm i założeń wskazanych w załącznikach przez Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92214000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną