Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 „Zyty” na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 „Zyty” na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji transformatorowej SO-293 „Zyty” na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” Zakres prac do wykonania w ramach powyższego zadania inwestycyjnego obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, zwanym dalej PFU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU - załącznik nr 6 do SIWZ. Wytyczne ogólne dla Wykonawcy: Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: A) wszelkie koszty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji inwestycji ponosi Wykonawca, B) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić nieprzerwane utrzymanie ciągłości pracy Szpitala, C) prace powinny być prowadzone przy utrzymaniu przejezdności dróg. Wytyczne branżowe dla Wykonawcy: 1) szczegółowe wytyczne Zamawiającego w tych zakresach znajdują się w PFU, 2) powierzchnie użytkowe wszystkich pomieszczeń muszą być dostosowane do polskich norm, rozporządzeń i przepisów, 3) wszystkie urządzenia i sprzęt użyty do wykonania przedmiotu zamówienia mają posiadać parametry równoważne lub nie gorsze niż wskazane w PFU i muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego, 4) w okresie gwarancji na urządzenia Wykonawca zapewni również bezpłatny serwis i konserwację zgodnie z wymaganiami producenta oraz prowadzi nieodpłatnie serwis zainstalowanego sprzętu, urządzeń. Uwaga: 1/ Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach 2/ We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 3/ W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie- to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 4/ Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną