Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego w ramach zadania „Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego w ramach zadania „Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego w ramach zadania „Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” w Zielonej Górze, w następujących budynkach: Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Ochla – Błyskoszowa 8 Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Ochla – Błyskoszowa 10 Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Ochla – Oś. Dworskie 22 Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Ochla – Św. Jadwigi Śląskiej 1 Przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zatonie - Zielonogórska 38 Przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Krępa - Odrzańska 51 Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR). 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na wykonywaniu prac ziemnych niezbędnych do wykonania przyłączy - zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.2. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 12.1.j)). 4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z rozszerzeniem o OC kontraktowe obejmującej okres realizacji i wartość minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy), zgodnie z §6 umowy. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 5. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace oraz rękojmi obejmującej okres gwarancji. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru zadania. 6. Zamawiający informuje, iż dołączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą przy składaniu oferty na wykonanie zadania. W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 7. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 4523100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów komunikacyjnych i energetycznych 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9 Kładzenie rurociągów 45232150-8 Przyłącze wodociągowe 45232411-6 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 45332200-5 Instalacja wodociągowa 45332400-7 instalacja kanalizacji sanitarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232411-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną