Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 18 w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i części wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 18, na działce 161/13. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr L-165/A (d.2612) i podlega ochronie konserwatorskiej. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej tynkowane i malowane, tynki miejscami zawilgocone, odparzone i spękane, szczególnie w złym stanie jest elewacja zachodnia – od strony podwórza. Farba na elewacjach – popękana i odspojona, łuszcząca się z ubytkami. 2. Parametry techniczne budynku istniejącego: 1) Długość elewacji frontowej: L=15,41 m 2) Wysokość elewacji frontowej do okapu/ w kalenicy: H1/H2=7,79 / 14/37m 3) Wysokość elewacji tylnej do okapu/ w kalenicy: H3/H4 = 11,51/14,84 m 4) Kubatura budynku: V=2690,00 m3 3. Planowany zakres robót remontowych i robót budowlanych: 1) Prace rozbiórkowe i przygotowawcze, usunięcie zniszczonych tynków, czyszczenie elewacji 2) Naprawa skorodowanych i spękanych murów i tynków 3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów 4) Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku 5) Uzupełnienie ubytków tynków, wykonanie nowych tynków, kolorystyka elewacji 6) Renowacja detali architektonicznych tynkowanych 7) Renowacja drewnianej konstrukcji szachulcowej szczytu elewacji frontowej 8) Renowacja drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej 9) Wymiana daszka nad wejściem od strony elewacji tylnej 10) Naprawa pokrycia zadaszenia daszka pulpitowego nad balkonem 11) Naprawa, czyszczenie i malowanie drzwiczek przyłączy 12) Montaż obróbek blacharskich, parapetów, zdemontowanych elementów 13) Montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich 14) Wywózka gruzu 15) Prace dodatkowe, porządkowe i wykończeniowe Uwaga: Zamawiający informuje iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwycząjowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. Zawarte w SlWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne Wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia polegające na: wykonaniu robót murarskich, tynkarskich i renowacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.4. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 17.1.12)). 6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000 zł (dwieście tysięcy). W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia zachowując wszelkie inne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi. 7. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 3 lat i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 26.2. SIWZ. 8. Zamawiający informuje, iż dołączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą do ustalenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia. W celu dokonania pełnej wyceny robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy. Kosztorys będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części zamówienia. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. 9. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45453000 -7 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE I RENOWACYJNE 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE 45452000-0 ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE BUDYNKÓW 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE 45453000 - 7 PRACE KONSERWATORSKIE 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 45410000-4 TYNKOWANIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 45400000 - 1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45261000-4 RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną