Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku oraz wykonaniu instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
 • Data zamieszczenia: 2020-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. +48 68 4560700, , fax. 68 456 07 01
  REGON: 00102088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku oraz wykonaniu instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. oraz wymianie instalacji c.o. wraz z remontem kotłowni. 1) Część I - roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. 2) Część II - roboty budowlane polegające na remoncie kotłowni oraz wykonaniu instalacji c.o. w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią kompletne dokumentacje projektowo-techniczne wymienione w Rozdz. III pkt 4 SIWZ oraz Projekty umów (stanowiące Załączniki nr 3 i 3 a do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną