Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora w miejscowościach Międzyrzecz, Sulęcin, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie, Zielona Góra, Żagań

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 411 96 00, , fax. 68 411 96 12
  REGON: 11263946005750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administrowanie mieniem Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora w miejscowościach Międzyrzecz, Sulęcin, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie, Zielona Góra, Żagań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych kwater/lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW Zielona Góra związane ze zmianą lokatora. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia: Część nr 1 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz, Sulęcin. Część nr 2 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. Część nr 3 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Międzyrzecz. Część nr 4 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Wędrzyn. Część nr 5 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Wędrzyn. Część nr 6 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowościach: Krosno Odrzańskie, Zielona Góra. Część nr 7 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Zielona Góra. Część nr 8 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań. Część nr 9 zamówienia – Realizacja remontu kwater/lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem związane ze zmianą lokatora w miejscowości: Żagań. 3. Ofertę można złożyć na wszystkie części lub na dowolną ilość części zamówienia 4. Przedmiotem zamówienia jest remont 26 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni około 50 m2 z podziałem na części: Część 1:Międzyrzecz, Sulęcin – 3 lokale, Część 2: Międzyrzecz - 2 lokale, Część 3: Międzyrzecz - 2 lokale, Część 4: Wędrzyn - 3 lokale, Część 5: Wędrzyn - 3 lokale, Część 6: Krosno Odrzańskie, Zielona Góra - 3 lokale, Część 7: Zielona Góra - 3 lokale, Część 8: Żagań - 4 lokale, Część 9: Żagań - 3 lokale. 4.1.Zamawiający przewiduje wykonywanie w lokalach mieszkalnych, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, n/w roboty remontowe i prace naprawcze: a) w zakresie branży ogólnobudowlanej: 1) zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2) odgrzybienie ścian i sufitów, 3) rozbieranie posadzek z płytek, masy lastryko oraz betonowych, 4) rozbieranie posadzek z deszczułek, podłóg z desek i wykładzin, paneli podłogowych, 5) wykonywanie podłoży betonowych lub innych, 6) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek, ścian i sufitów, 7) skucie tynków, 8) demontaż stolarki drzwiowej, 9) demontaż stolarki okiennej, 10) demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 11) demontaż szaf, boazerii, itp., 12) obsadzanie ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych, 13) prace rozbiórkowe ścian działowych z cegły, żelbetu, płyt gipsowo kartonowych, gazobetonu oraz innych materiałów budowlanych, 14) usunięcie lamperii i tapet, wykwitów, pleśni, 15) murowanie ścianek działowych, 16) obsadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 17) wykonywanie tynków na ścianach i ościeżach, sufitach, 18) montaż kratek wentylacyjnych, 19) wykonywanie gładzi gipsowej ścian i sufitów, 20) wyrównywanie podłoży masą samopoziomującą, 21) układanie okładzin ściennych z glazury, 22) układanie okładzin podłogowych płytek z terakoty i gresu, 23) wykonanie cokolików z gresu i terakoty, 24) układanie paneli podłogowych, wykładziny, 25) cyklinowanie i lakierowanie podłóg i posadzek z drewna, 26) malowanie ścian i sufitów, 27) malowanie stolarki drzwiowej, stolarki okiennej, grzejników, rur, balustrad balkonowych, 28) dopasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, założenie okuć, klamek, zamków, 29) montaż stolarki drzwiowej, 30) montaż stolarki okiennej, 31) szklenie ram okiennych lub drzwiowych, 32) wykonanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, 33) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, 34) inne roboty remontowo-budowlane nie objęte wykazem. b) w zakresie branży sanitarnej: 1) roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan, wentylacji, gazu, 2) układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej, rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu i centralnego ogrzewania, i instalacji wentylacji, 3) wykonywanie podejść do przyborów, 4) montaż armatury odcinającej, 5) montaż przyborów sanitarnych, 6) montaż urządzeń grzewczych, 7) montaż urządzeń związanych z wentylacją, 8) wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Gazowego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 9) izolacje przewodów zabudowanych, 10) inne roboty z zakresu instalacji sanitarnych nie objęte wykazem. c) w zakresie branży elektrycznej: 1) roboty demontażowe osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 2) wymiana tablic licznikowych, 3) układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów multimedialnych, 4) montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego oraz opraw oświetleniowych, 5) wymiana WLZ pomiędzy tablicą mieszkaniową a tablicą piętrową, 6) pomiary elektryczne powykonawcze ze sporządzeniem opinii/protokołów z prób lub badań dla Zakładu Energetycznego (wymagane przed zamontowaniem licznika), 7) inne roboty z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych nie objęte wykazem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną