Wykonanie zadania pn. „Budowa wielopokoleniowego parku do street workoutu w Parku Piastowskim” w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2020-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania pn. „Budowa wielopokoleniowego parku do street workoutu w Parku Piastowskim” w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego parku do street workoutu w Parku Piastowskim w Zielonej Górze, na działce o nr ewid. 123, obręb 0028 i działce o nr ewid. 100/8, obręb 0026, w południowo –zachodniej części miasta. Urządzenia do ćwiczeń rozmieszczono na pięciu zaprojektowanych placach. Oprócz placów projektuje się ustawienie czterech ławek z pedałami do ćwiczeń. Do połączenia ze sobą wszystkich placów z urządzeniami zaprojektowano ścieżki piesze, przy których rozmieszczono ławki z oparciem do wypoczynku i ewentualnych ćwiczeń, kosze i tablice informacyjne. Wejście na teren Wielopokoleniowego parku do street workoutu zaprojektowano dwoma ścieżkami w północno – wschodniej i północno – zachodniej części, poprzez połączenie istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 100/8, ścieżkami zaprojektowanymi na terenie działki o nr ewid. 123, o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Na terenie zaprojektowano drzewa ozdobne, niewysokie do 5,0 m oraz różnego rodzaju ozdobne krzewy kwitnące do 2,50 m wysokości. Projektuje się cały teren, poza placami, ścieżkami i pozostałymi elementami zagospodarowania terenu, obsiać trawą dobrego gatunku, dostosowanego do miejsca np. zacienionego. Bilans terenu (powierzchnia zagospodarowania) - powierzchnia z poliuretanu 38,50 m2 - powierzchnia piaszczysta 260,20m2 - powierzchnia żwirowa (żwir płukany średnioziarnisty o uziarnieniu od 2 mm do 8 mm) 173,00 m2 - powierzchnia ścieżek 167,93m2 - powierzchnia pod bylinami i krzewami (ziemia bez trawy) 32,00 m2 - powierzchnia trawiasta 885,66 m2 Razem: 15557,29 m2 Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR). Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na Zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego z obiektami małej architektury – zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.2. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.1.10)). 4. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych: Na teren parku osoby niepełnosprawne mają możliwości wejścia i przejścia w każdą stronę, płasko, bezprogowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną