Wykonanie zadania pn. „Wypoczynkowa Piast – Polana – ulepszmy jej funkcję” w Parku Piastowskim w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Zjednoczenia 110
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 353-67-04, , fax. 68 353-36-84
  REGON: 36826809700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania pn. „Wypoczynkowa Piast – Polana – ulepszmy jej funkcję” w Parku Piastowskim w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wypoczynkowa Piast – Polana – ulepszmy jej funkcję” w Parku Piastowskim położonej na części działki o nr ewid. 94/2 w Zielonej Górze przy ul. Czesława Niemena, obręb 0026. Teren Piast – Polany otoczony jest zielenią wysoką w postaci drzew liściastych i iglastych oraz różnorodnych krzewów, szczególnie wzdłuż południowej granicy. Przez projektowany teren biegną sieci i przyłącza wodociągowe oraz linie kablowe elektroenergetyczne. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w ul. Zawadzkiego „Zośki” lub przy Amfiteatrze. Założenia projektowe Piast Polany polegają na pozostawieniu zastałego staniu substancji, wprowadzając jednocześnie nowe elementy zagospodarowania, które ulepszą jej użytkowanie, przy pozostawieniu jej naturalnego ukształtowania i funkcji. Bilans terenu: - powierzchnia istniejącej siłowni: 200,00 m2 - powierzchnia przedeptu: 120,00 m2 - powierzchnia piaszczysta (bezpieczna): 148,50 m2 - powierzchnia zieleni (łąka) : 5599,50 m2 Razem: 6068,00 m2 Ochrona konserwatorska zabytków: Przedmiotowy teren stanowi część Parku Piastowskiego. Na ww. terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Zielona Góra, uchwalony Uchwałą Nr XIX/157/2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2011r. (Dziennik Województwa Lubuskiego Nr 130 z 25.11.2011r.). W miejscowym planie teren ten określony jest jako zieleń parkowa urządzona. Plan ustala ochronę zieleni historycznej w zakresie zachowania i rewaloryzacji oraz odtworzenia historycznego układu alei, placów i ścieżek oraz historycznej kompozycji zieleni wysokiej. 2. Elementy zagospodarowania: - Zestaw wspinaczkowy duży 1 szt. - Drążek 3-częściowy 1 szt. - Zestaw do gry w szachy 2 szt. - Ławka z oparciem 10 szt. - Kosz na śmieci 5 szt. - Dystrybutor zestawów higienicznych dla zwierząt 3 szt. - Poidełko 1 szt. - Stojak na rowery 2 szt. - Tablica informacyjna 1 szt. - Powierzchnia piaszczysta bezpieczna 148,50 m2 - Długość rolbordera – krawężnika przy placach bezp. 66,20 m - Drzewa owocowe wys. 1,80 cm: 24 szt. Jabłonie: 12 szt. Śliwy: 4 szt. Czereśnie: 8 szt. - Krzewy 72 szt. - Przyłącze wodociągowe ok. 40 mb Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR). 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia, polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego z obiektami małej architektury – zgodnie z projektem. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne osoby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób o których mowa powyżej najpóźniej w dniu podpisania umowy. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.3. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 12.1.j)). 5. Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych: Na teren parku osoby niepełnosprawne mają możliwości wejścia i przejścia w każdą stronę, płasko, bezprogowo. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną