Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska
 • Telefon/fax: tel. 68 412 50 01 , fax. 68 412 50 09
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sulechowska 41
  65-022 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
  REGON: 98692300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę folii w niecce basenowej o pojemności 568 m3 i powierzchni lustra wody 315 m2 oraz prac towarzyszach, w kompleksie sportowym (hala i basen) zlokalizowanym w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 17. 2. Zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia materiały wykonane muszą zgodnie z przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce, w tym muszą posiadać certyfikaty oraz atesty potwierdzające możliwość ich zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, w przypadku materiałów mających kontakt z wodą basenową atest higieniczne PZH potwierdzający możliwość zastosowania w kontakcie z wodą pitną - dokumenty potwierdzające ten fakt Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Wykonanie prac demontażowych, przygotowawczych, montażowych oraz dostarczenie materiałów i urządzeń, prace porządkowe i utylizację odpadów oraz pozostałe zobowiązania niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z rzutem piwnicy (instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody basenowej) oraz dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego zawarte są w załączniku nr I.3 do SIWZ. 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 7. Zgodnie z art. art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212290-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną