„Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych i sanitarnych z przeznaczeniem na szatnie przepustowe dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup, dostawa oraz montaż kontenerów socjalnych i sanitarnych z przeznaczeniem na szatnie przepustowe dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) oraz montaż kontenerów socjalnych i sanitarnych z przeznaczeniem na szatnie przepustowe dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze. 1) kontener socjalny: 12szt., 2) kontener sanitarny: 4 szt. Kontenery socjalne przeznaczone na szatnie pracowników na odzież czysta oraz brudną oddzielone kontenerami sanitarnymi. Kontenery przeznaczone będą dla grupy 60 pracowników korzystających z szatni w systemie zmianowym, maksymalnie 30 osób na jednaj zmianie. Parametry techniczne: 1) wymiary pojedynczego modułu: Lz=6 058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 800 mm, Hw=2 500 mm. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest podać całkowity koszt dostawy kontenerów wraz z transportem, oraz montażem. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 nastąpi w stałych równych ratach płatnych przez okres 36 miesięcy wg. harmonogramu płatności zaproponowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy (harmonogram stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), z tym zastrzeżeniem, że harmonogram płatności będzie ustalony w ten sposób, że zapłata poszczególnych rat będzie następowała w odstępach czasowych nie częstszych niż 55 dni i nie rzadszych niż 60 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym załączniku nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz w załączniku nr 2 - PROJEKT UMOWY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną