Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – Zadanie III – samochody (ciężarowe używane)

Centrum Integracji Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica
 • Telefon/fax: tel. 68 470 33 03, 455 33 04 , fax. 68 455 33 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Integracji Społecznej
  ul. Staszica 4
  65-175 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 470 33 03, 455 33 04, fax. 68 455 33 04
  REGON: 80014617000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.bipzielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – Zadanie III – samochody (ciężarowe używane)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego – brygadowego typu furgon, którego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ. 2. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu deklarację określającą pochodzenie dostarczonego pojazdu oraz deklarację, że dostarczony pojazd nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. Złożenie ww. deklaracji stanowi warunek przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli rękojmi oraz gwarancji mechanicznej na okres minimum 3 miesięcy w zakresie zgodnym z opisem zawartym w załączniku nr I.3. do SIWZ. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.4. SIWZ. 4. Maksymalny przebieg pojazdu dostarczonego w ramach przedmiotu zmówienia nie może przekraczać - 150.000 km. Uwaga: Rzeczywisty przebieg pojazdu (równy lub mniejszy od dopuszczalnego) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. Zamawiający wymaga aby rzeczywisty przebieg pojazdów był wpisany na fakturze lub rachunku wystawionym przez Wykonawcę. 5. Pojazd dostarczony w ramach przedmiotu zmówienia nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2013 r. Uwaga: Rocznik produkcji zaoferowanego pojazdu podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.3. SIWZ. 6. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem stanowi jeden z elementów zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, które zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy pzp udzielane jest w częściach. 7. Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34137000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną