Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – Zadanie II– sprzęt ogrodniczy i gospodarczy

Centrum Integracji Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-175 Zielona Góra, ul. Staszica
 • Telefon/fax: tel. 68 470 33 03, 455 33 04 , fax. 68 455 33 04
 • Data zamieszczenia: 2020-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Integracji Społecznej
  ul. Staszica 4
  65-175 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 470 33 03, 455 33 04, fax. 68 455 33 04
  REGON: 80014617000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.bipzielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – Zadanie II– sprzęt ogrodniczy i gospodarczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu na 7 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: a) Część 3 – Taczki; b) Część 4 – Kosiarki; c) Część 5 – Narzędzia ogrodnicze; d) Część 7 – Wał do trawy i wertykulator; e) Część 8 – Sekatory; f) Część 9 – Odśnieżarki i posypywarka; g) Część 11 – Dmuchawa spalinowa plecakowa. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia określonego dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt ogrodniczy i gospodarczy zgodnie z zestawieniem rodzajowo -ilościowym zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr I.3. do SIWZ; 4. Wykonawca na dostarczone sprzęty udzieli rękojmi oraz gwarancji mechanicznej na okres minimum: a) 12 miesięcy – dla części 3, 5, 7, 8; b) 24 miesiące – dla części 4, 9, 11. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ; 5. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach ceny ofertowej produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy określone w niniejszej SIWZ sprzęty ogrodnicze i gospodarcze. Transportu sprzętów ogrodniczych i gospodarczych objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zamówienia) a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy. 8. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 9. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem stanowi jeden z elementów zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, które zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy pzp udzielane jest w częściach. 10. Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie projektu "Lepsze jutro II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16160000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną