Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65022 Zielona Góra, ul. Sulechowska
 • Telefon/fax: tel. 68 412 50 01 , fax. 68 412 50 09
 • Data zamieszczenia: 2018-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Sulechowska 41
  65022 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 412 50 01, fax. 68 412 50 09
  REGON: 98692300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zachowaniem ich parametrów i przewidywalna, maksymalna ilość asortymentu zawarty jest w Tabeli wykazu asortymentu stanowiącej załącznik nr I.3 do SIWZ. Wielkość ta jest wielkością szacunkową i nie każdy rodzaj asortymentu wymieniony w załączniku nr I.3 do SWZ musi zostać zakupiony w pełnym zakresie. Uwaga: wypełniona przez Wykonawcę Tabela wykazu asortymentu stanowiąca załącznik – I.3 do SIWZ winny uwzględniać ewentualne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – Wykonawca winien dołączyć do oferty w przypadku zmian w SIWZ ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia. Ilości asortymentu podane w załączniku nr I.3 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi, maksymalnymi założonymi do zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości zamówienia. Dostawca musi dostarczyć asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, posiadające zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny ich transport; Wszystkie opakowania asortymentu muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności. Dostarczony asortyment musi posiadać termin przydatności do zużycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego dla asortymentu określonego w załączniku nr I.3 do SIWZ z wyłączeniem poz.1.4. W przypadku ujawnienia wad jakościowych asortymentu, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia asortymentów przeterminowanych, zwietrzałych, nienadających się do użycia Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Dostawcę o tym fakcie drogą elektroniczną lub drogą faksową. Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych i do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad i jego odbiór od Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, na własny koszt i ryzyko. Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, określanej każdorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi drogą elektroniczną (na adres wskazany przez Dostawcę) lub droga faksową (pod nr wskazanym przez Dostawcę). Każda realizacja zamówienia jednostkowego (dostawa) zostanie potwierdzenia protokołem dostawy podpisanym przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. Dostawca dostarczy towar w ciągu 72 godzin (dla wszystkich zadań) od momentu otrzymania każdego zamówienia jednostkowego od Zamawiającego, wg cen jednostkowych podanych w ofercie; Uwaga: Skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (48 godzin) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. Dostawa, transport i rozładunek asortymentu określonego w załączniku nr I.3 do SIWZ (włącznie z wniesieniem do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego) realizowana będzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 – 15.30 do pomieszczenia magazynowego znajdującego się od strony wschodniej budynku CRS przy parkingu - kondygnacja podziemna podbasenia (zjazd pochylnią). Ceny podane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, w tym ceny poszczególnych pozycji tabel wyliczenia ceny, będących jednocześnie zestawieniem asortymentu dla każdego z zadań. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego asortymentu. Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zamówionego i dostarczonego asortymentu ustalonego w oparciu o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych otrzymanych po każdorazowej dostawie wg cen jednostkowych podanych w złożonej ofercie; Dostawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ zobowiązany będzie złożyć: karty charakterystyki asortymentów określonych w: załączniku nr I.3 do SIWZ (wszystkie produkty z wyłączeniem pozycji 1.4); karty produktu asortymentów określonych w: załączniku nr I.3 do SIWZ (wszystkie produkty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną