Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pięć części i dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, kilka lub wszystkie części. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: 1) Część I – stoły, stojaki, materac, lampy; 2) Część II – pozycjonery weterynaryjne, kształtki, stabilizatory, maty dezynfekcyjne; 3) Część III – mikroskop, szkiełka; 4) Część IV – klatki iniekcyjne, chwytaki, kagańce, kołnierze, inne wyposażenie; 5) Część V – klatki aluminiowe. 4. Zestawienie asortymentowo-ilościowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr I.3.I – I.3.V do SIWZ. 5. Przedmiotem zamówienia w ramach części I-V jest dostawa sprzętu do diagnostyki zwierząt wymieniona w załączniku nr I.3.I-I.3.V do SIWZ. Miejsce dostawy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze ul. Szwajcarska 4, 65-169 Zielona Góra. 6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi na okres min. 6 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Uwaga: Dodatkowa gwarancja jakości i rękojmia za wady dla robót (okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi za wady) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacji na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 9. Przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 11. Ze względu na charakter usługi Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną