Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych przeznaczonych do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony.

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 683 280 300 , fax. 683 280 332
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 280 300, fax. 683 280 332
  REGON: 60928200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.zgora.pl, www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych przeznaczonych do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowo-dostawczych przeznaczonych do przewozu osób i ładunków o ładowności do 3,5 tony, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, kompletne i gotowe do użytku. Samochody muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz posiadać parametry i wyposażenie nie gorsze, niż wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną