"ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA”

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubuskie
 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA”. 1. Przedsięwzięcie będzie polegało m.in. zaprojektowaniu i wykonaniu robót w ramach zadania pn.: „ZIELONY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W CENTRUM MIASTA” dla dwóch obiektów tj. obiekt 1 - przystanek autobusowy przy al. Wojska Polskiego (Elżbietanki) na działce nr 227/5 w obrębie ewidencyjnym nr 19 oraz obiekt 2 - przystanek autobusowy przy ul. Bohaterów Westerplatte na działce nr 112/5 w obrębie ewidencyjnym nr 18, zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 2. Prace/roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane w 2 (dwóch) Etapach i dotyczą realizacji 2 (dwóch) obiektów : 1) Etap I obejmuje: a) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; b) dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, skutecznych zgłoszeń robót; 2) Etap II obejmuje kompleksowe wykonanie robót, w tym: a)wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję; b)zakup i wykonanie robót montażowych - urządzeń małej architektury, zgodnie z PFU, załącznikami do SIWZ oraz opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową; c)kompleksowa budowa zielonych ścian wraz z automatycznym systemem nawadniającym i jego sterowaniem, nasadzeniem roślin i ich pielęgnacją; d)zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w obiekcie 1; e)wykonaniu zielonego dachu na wiacie przystankowej typu ekstensywnego wraz z jego nawadnianiem, nasadzeniem roślin i ich pielęgnacją, w obiekcie 2; f)zakup roślin, wykonanie prac związanych z ich nasadzeniem na terenie objętym inwestycją (wokół obiektów); g)zapewnienie rocznej pielęgnacji roślin, zgodnie z załącznikiem nr I.6 do SIWZ; h)oraz wszelkich innych prac/robót budowlanych jakie okażą się konieczne dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy; i)udzielenie rękojmi i gwarancji na zrealizowane: Dokumentację Projektową oraz prace/roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; j) pełnienie nadzoru autorskiego k) po zakończeniu realizacji robót budowlanych: - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; - złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej instalacji/zawiadomienia o zakończeniu budowy o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy; - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej instalacji oraz dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy poprzez uzyskanie zaświadczenia od uprawnionego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciw. 3) Inwestycja zostanie zrealizowana na części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 227/5 obr.: 19 (obiekt 1) oraz 112/5 obr.: 18 (obiekt 2) w Zielonej Górze. 4) Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach, w tym PF-U, stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 5) Przedmiot Umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich czynności odbiorowych, przeprowadzeniu testów (Odbiorów Częściowych oraz Odbioru Końcowego) oraz uzyskaniu wszelkich pozwoleń i zgód na użytkowanie Przedmiotu Umowy oraz po dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o treść: a) Oferty Wykonawcy; b) SIWZ i jej Załączników, w szczególności PF-U – stanowiących integralną część niniejszej Umowy; c) postanowień niniejszej Umowy; d) Harmonogramu rzeczowo-finansowego i pozostałych załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy; e) innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem oferty Wykonawcy, które to, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy, zostały przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy (wyjaśnienia treści SIWZ). 7) Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, iż nie będzie używał w Dokumentacji Projektowej wskazania pochodzenia materiałów i/lub wyrobów (patent, typ, marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 PZP. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą PrBud oraz ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o wyrobach budowlanych (j. t. Dz.U. 2020 poz. 215ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 8) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 9) Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, stosownie do treści art. 10 PrBud. oraz być fabrycznie nowe. 10) Wykonawca przekaże do właściwego Zarządu Dróg informację o terminach i miejscach planowanych prac wykonywanych w pasach drogowych, zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego. Jeżeli będzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedłoży go INTZ przed przystąpieniem do prac. 11) Zamawiający nie przewiduje dla Wykonawców zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12) W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca: a) dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. b) szczegółowe zapoznanie się z PF-U. c) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 13) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji (szczegóły w projekcie umowy, zał. I.3 do specyfikacji) tj.: a) 3 lata na całość wykonanej Dokumentacji Projektowej; b) 3 lata na cały zakres realizowanych prac/robót budowlanych; c) 12 miesięcy gwarancji na zieleń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną